School Nature Garden is Go!

Henllan Conservation Group are delighted to announce we have secured £800 to transform the School Grounds to support pollinators, birds & education of the next generation of Conservation enthusiasts.

We will lead 2 ‘Eco’ after school clubs in the spring. The pupils will take a lead in designing & decision making. Foundation Phase & National Curriculum targets will be embedded in the activities. School Staff will supervise & CRB checks are in place.

We will be fund raising for ongoing costs – if you would like to buy a bunch of sweet peas, watch this space! If you would like ‘Eco Club’ to grow something specific for your needs, please let us know. Orders being taken now!

Sunflower Seeds planted with children

Committee members helped children to decorate a pot & plant sunflower seeds to take home at the Cylch Meithrin Easter Egg Hunt.

Church yard Cowslip Bank

We purchased 2 child sized rakes for little hands to help make light work of scything at the end of summer.

Cil y Coed Butterfly Garden

We need volunteers to water the gardens during the summer. To volunteer, please e-mail the Conservation Group address below:-

Contact details: henllanconservationgroup@gmail.com

Or speak to a committee member.

If you would like to be added to the e-mail circulation list, just e-mail & we will add your name to the list so you can hear about all of our events.


Gardd Natur Yr Ysgol ar fynd!

Mae’n bleser gan Grŵp Cadwraeth Henllan gyhoeddi ein bod wedi sicrhau £800 er mwyn gweddnewid buarth a thir yr Ysgol i gynnal peillwyr, adar, addysg a’r genhedlaeth nesaf o Gadwraethwyr.

Byddwn yn arwain 2 glwb ar ôl ysgol “Eco” yn y gwanwyn. Bydd y disgyblion yn cymryd y blaen ar gynllunio a gwneud penderfyniadau. Bydd targedau’r Cyfnod Sylfaen a’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn rhan annatod o’r gweithgareddau. Bydd staff yr ysgol yn goruchwylio ac mae’r gwiriadau CRB wedi’i gwneud.
Byddwn yn codi arian ar gyfer costau ychwanegol – os hoffech brynu tusw o flodau pys per – bydd cyfle yn fuan! Os hoffech i’r Clwb Eco dyfu rhywbeth yn arbennig ar eich cyfer, gadewch i ni wybod gan y medrwn dderbyn archebion rŵan!

Plannu hadau Blodyn Haul gyda’r plant

Gwnaeth aelodau’r pwyllgor helpu’r plant i addurno potiau blodau a phlannu hadau yn helfa wy Pasg y Cylch Meithrin

Briallu Mair yn y Fynwent

Rydym wedi prynu dau gribyn maint plant fel y gall y rhai gyda dwylo bach ein helpu gyda’r gwaith lladd gwair ar ddiwedd yr haf.

Gardd Glöyn Byw Cil y Coed

Rydym angen gwirfoddolwyr i ddyfrio’r gerddi yn ystod yr Haf. Os medrwch helpu e-bostiwch y cyfeiriad Grŵp Cadwraeth isod.

Manylion cyswllt : henllanconservationgroup@gmail.com
Neu siaradwch gydag aelod o’r pwyllgor.

Os hoffech gael eich ychwanegu i’n rhestr gyswllt gyrrwch e-bost inni ac fe wnawn ychwanegu eich enw i’r rhestr fel y medrwch glywed am ein holl weithgareddau.