Dydd Sadwrn – Saturday

 

Dydd Sul – Sunday

 

Gŵyl Haf Henllan

29.7.2017

Noson o Gerddoriaeth / A Musical Evening

Tesni Jones (Lleisiol / Vocal)

Mae Tesni Jones yn 18 oed, yn dod o Lanelwy ac yn ddisgybl yn chweched dosbarth Ysgol Glan Clwyd. Mae hi’n astudio Safon Uwch mewn Hanes, Llenyddiaeth Saesneg a Cherddoriaeth ac yn bwriadu astudio gradd cerdd yn y Royal Northern College of Music ym Manceinion ym mis Medi. Mae Tesni’n cael gwersi canu gan Ann Atkinson o ysgol William Mathias, ac yn aelod o Gôr Sir Ddinbych.

 

Tesni Jones is 18 years, comes from St Asaph and is a sixth form student at Ysgol Glan Clwyd. She is doing her A Levels in History, English Literature and Music and intends to study for a music degree at the Royal Northern College of Music in Manchester in September. Tesni is having singing lessons from Ann Atkinson of the William Mathias school, and is a member of Côr Sir Ddinbych.

 

 

Tegid Goodman-Jones (Lleisiol / Vocal)

Mae Tegid Goodman-Jones ddisgybl cerdd 14 oed yn Rydal Penrhos ac yn byw yng Nghaerwys. Mae’n enillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Llangollen. Mae Tegid yn canu amrywiaeth eang o arddulliau, gan gynnwys Alaw Werin, Cerdd Dant, Theatr Gerdd yn ogystal â darnau Clasurol.

Yn ddiweddar, daeth yn ail yng Nghystadleuaeth Ranbarthol Cerddor Ifanc y Rotary (dan 19) yn canu yng Nghadeirlan Lerpwl i ychwanegu at ei res o lwyddiannau yng nghystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol yr Urdd. Mae’n adnabyddus hefyd mewn cystadlaethau yng Ngogledd-orllewin Lloegr gan ddod yn gyntaf yng ngwyliau Blackburn, Caer a Hazel Grove.

 

Tegid Goodman-Jones is a 14-year-old vocal scholar at Rydal Penrhos and lives in Caerwys. He is a current National Eisteddfod and Llangollen International winner. Tegid sings a wide variety of genres including Alaw Werin (Unaccompanied Folk Song), Cerdd Dant, Musical Theatre as well as Classical pieces.

 

He has recently come second in the Regional Rotary Young Musicians Competition (under 19s) singing in Liverpool Cathedral to add to his string of successes in both regional and national Urdd Competitions. He is also well known in competitions in the NW of England with 1st’s in Blackburn, Chester and Hazel Grove festivals.

 

Angharad Huw (Telyn / Harp)

 

Daw Angharad Huw, sy’n 16 oed, o Ruthun, ac mae hi’n ddisgybl yn Ysgol Brynhyfryd. Dechreuodd gael gwersi telyn pan oedd yn 9 oed, ac mae hi wedi cystadlu a chymryd rhan mewn sawl eisteddfod a chyngerdd ers hynny. Yn fwy diweddar daeth yn ail yng Nghystadleuaeth Cerddor Ifanc y Rotary (offerynnol) lle cafodd berfformio yng Nghadeirlan Lerpwl. Mae hi’n aelod o Gerddorfa Symffoni Wrecsam, ac yn edrych ymlaen yn arw at fynychu’r Junior Royal Northern College of Music ym Manceinion fis Medi, lle bydd yn astudio telyn a’r piano.

 

Sixteen-year-old Angharad Huw lives in Ruthin and is a pupil at Ysgol Brynhyfryd. She started harp lessons when she was 9 years old and, since then, she has competed and taken part in many an eisteddfod and concerts. More recently she came second in the Rotary’s Young Musician Competition (instrumental) where she had the opportunity to perform in Liverpool Cathedral. She is a member of Wrexham Symphony Orchestra, and is really looking forward to attending the Junior Royal Northern College of Music in Manchester in September, where she’ll be studying the harp and piano.

 

 DMC⁶

 

Chwechawd pres ac offerynnau taro yw DMC⁶yn cynnwys offerynwyr Joshua Glover, Taya Castley, Ben Glover, Johnny Davies, Daniel Morris and Ryan Roberts. Mae chwe aelod yr ensemble hwn i gyd yn datblygu’n dda ym myd cerdd.

 

Yn ddiweddar, sicrhaodd Joshua Glover le ym Mand Pres Plant Prydain tra cafodd Ben, ei frawd hŷn, le ym Mand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Daeth Taya Castley, sy’n mynychu Ysgol Dinas Bran, yn drydydd ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol tra derbyniwyd Jonathan Davies ar y trombôn i astudio yn Ysgol Gerdd Iau’r Royal Northern College of Music.

 

Mae Daniel Morris ar y tiwba’n mynychu Ysgol Brynhyfryd ac ar i fyny ochr yn ochr â Ryan Roberts offerynnwr taro’r grŵp sy’n mynychu Ysgol Uwchradd Dinbych. Yn ddiweddar, enillodd y grŵp adran ensemble y Chester Music Festival nodedig. Mr John Powell sy’n hyfforddi’r grŵp.

 

DMC⁶ who are a brass and percussion sextet featuring players Joshua Glover, Taya Castley, Ben Glover, Johnny Davies, Daniel Morris and Ryan Roberts. The six members of this ensemble are all progressing very well with music.

 

Joshua Glover has recently secured a place in the children’s Brass Band of Great Britain whilst older brother Ben gained a place in the National Youth Brass Band of Wales. Taya Castley who attends Ysgol Dinas Bran gained stage at the National Eisteddfod finishing in third place whilst Jonathan Davies on trombone has been accepted to study at the Royal Northern College of Music Junior school.

 

Daniel Morris on tuba attends Ysgol Brynhyfryd and is a rising star alongside Ryan Roberts the group’s percussionist who attends Denbigh High School.  The group recently won the ensemble section of the prestigious Chester Music Festival.  The group is trained by Mr John Powell.

Gwyl Haf Henllan

Rhaglen / Programme  

(pdf —> Gwyl Haf Henllan Rhaglen Terfynol )

29: & 30: 7: 2017

Digwyddiad

Event

Amser

Time

Lleoliad

Location

 

Cost

Nos Sadwrn

 Saturday evening

 29.7.17

 

Noson o Gerddoriaeth

Night of Music

Diodydd / Drinks: 18.00:

 

Gwin/ Cwrw a diodydd meddal

 

Wine, Beer and Soft Drinks

 

 

 

 

Neuadd yr Eglwys /Church Institute

·       Tesni Jones

(lleisiol / vocal)

·       Tegid Goodman – Jones

(lleisiol / vocal)

·       Angharad Huw (telyn / harpist)

·       DMC6 Quintet pres & drymiau/ brass & drums)

 

Oedolion / Adults : £6.00

Plant  / Children (-16): £2.00

 

Tocynnau / Tickets:

 

Swyddfa Post Henllan neu / or:

01745 812 865

 

 

Cerddoriaeth / Music:

 

19.00 – 21.00

Dydd Sul / Sunday

30.7.17

 

Crefftau / Crafts

 

 

 

 

 

10.00 – 2pm

 

 

 

 

 

 

 

Neuadd yr Eglwys / Church Institute

 

 

 

 

 

Mynediad / Entry:

Oedolion / Adults  £2.00

Plant / Children (-16) £1.00

Cynnwys Te / coffi & bisgedi

Include: Tea / Coffee & biscuits

 

 

Sesiynau Therapï

Cyfannol

Holistic Therapy sessions gyda   

 

 

10.00 – 2pm

 

Sesiynau 15 min sessions

 

 

 

 

 

 

Neuadd yr Eglwys / Church Institute

 

 

I gadw lle / To reserve a session:  

 01745 812 865

Yn cynnwys/ Include:

Reiki, Aromatherapy a Indian Head Massage’

Gweithdy Celf Oedolion gyda Donna Jones -Artist Lleol

 

Adults Art Workshop with Donna Jones -Local Artist

 

10.00- 11.30

 

Neuadd yr Eglwys  /Church Institute

Oedolion / Adults

£3.00

I gadw lle / To book: 01745 812 865

 

Gweithdy Celf Plant gyda Donna Jones – Artist Lleol

 

Children Art Workshop with Donna Jones – Local Artist

 

11.45 – 1.00pm

 

Neuadd yr Eglwys / Church Institute

 

Plant / Children

£1.50

I gadw lle / To book: 01745 812 865

 

Taith Gerdded Henllan Walk gyda / with:

Eleri Wynne  

 

1.pm

 

Dechrau o: Neuadd yr Eglwys

Start from: Church Institute

Am ddim / Free

Oddeutu / approximately

2 awr / hours

Cymhedrol / Moderate

Dim cŵn / No dogs

 

 

 

Taith Gerddi Henllan

Garden Walk

 

1.30pm

 

Dechrau /Start:

Gardd Gwenyn Henllan Bee Garden

 

Ymweld / Visit:

Gardd Gwenyn/ Bee Garden,  & Gardd Gwyneth Wynne &

Paula Mitchell

Am ddim / Free

Te Mefus

Strawberry Tea

Cwis / Quiz:

Peter Smith

 

3.30pm – 5pm

Neuadd yr Eglwys /Church Institute Tocynnau / Tickets:

Swyddfa Post Henllan neu / or 01745 812 865

Oedolion/ Adults: £3.50

Plant / Children: £1.50