Henllan Conservation Group

Contact us at henllanconservationgroup@gmail.com
or speak to a committee member.

If you would like to be added to the e-mail circulation list, just e-mail & we will add your name to the list so you can hear about all of our events.

St. Sadwrn's Church
 

HenllanConservation header

Conservation Group Newsletter: February / March 2015

Henllan Web Team : 30th March 2015 11:07 :

School Nature Garden is Go!

Henllan Conservation Group are delighted to announce we have secured £800 to transform the School Grounds to support pollinators, birds & education of the next generation of Conservation enthusiasts.

We will lead 2 ‘Eco’ after school clubs in the spring. The pupils will take a lead in designing & decision making. Foundation Phase & National Curriculum targets will be embedded in the activities. School Staff will supervise & CRB checks are in place.

We will be fund raising for ongoing costs – if you would like to buy a bunch of sweet peas, watch this space! If you would like ‘Eco Club’ to grow something specific for your needs, please let us know. Orders being taken now!

Sunflower Seeds planted with children

Committee members helped children to decorate a pot & plant sunflower seeds to take home at the Cylch Meithrin Easter Egg Hunt.

Church yard Cowslip Bank

We purchased 2 child sized rakes for little hands to help make light work of scything at the end of summer.

Cil y Coed Butterfly Garden

We need volunteers to water the gardens during the summer. To volunteer, please e-mail the Conservation Group address below:-

Contact details: henllanconservationgroup@gmail.com

Or speak to a committee member.

If you would like to be added to the e-mail circulation list, just e-mail & we will add your name to the list so you can hear about all of our events.


Gardd Natur Yr Ysgol ar fynd!

Mae’n bleser gan Grŵp Cadwraeth Henllan gyhoeddi ein bod wedi sicrhau £800 er mwyn gweddnewid buarth a thir yr Ysgol i gynnal peillwyr, adar, addysg a’r genhedlaeth nesaf o Gadwraethwyr.

Byddwn yn arwain 2 glwb ar ôl ysgol “Eco” yn y gwanwyn. Bydd y disgyblion yn cymryd y blaen ar gynllunio a gwneud penderfyniadau. Bydd targedau’r Cyfnod Sylfaen a’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn rhan annatod o’r gweithgareddau. Bydd staff yr ysgol yn goruchwylio ac mae’r gwiriadau CRB wedi’i gwneud.
Byddwn yn codi arian ar gyfer costau ychwanegol – os hoffech brynu tusw o flodau pys per – bydd cyfle yn fuan! Os hoffech i’r Clwb Eco dyfu rhywbeth yn arbennig ar eich cyfer, gadewch i ni wybod gan y medrwn dderbyn archebion rŵan!

Plannu hadau Blodyn Haul gyda’r plant

Gwnaeth aelodau’r pwyllgor helpu’r plant i addurno potiau blodau a phlannu hadau yn helfa wy Pasg y Cylch Meithrin

Briallu Mair yn y Fynwent

Rydym wedi prynu dau gribyn maint plant fel y gall y rhai gyda dwylo bach ein helpu gyda’r gwaith lladd gwair ar ddiwedd yr haf.

Gardd Glöyn Byw Cil y Coed

Rydym angen gwirfoddolwyr i ddyfrio’r gerddi yn ystod yr Haf. Os medrwch helpu e-bostiwch y cyfeiriad Grŵp Cadwraeth isod.

Manylion cyswllt : henllanconservationgroup@gmail.com
Neu siaradwch gydag aelod o’r pwyllgor.

Os hoffech gael eich ychwanegu i’n rhestr gyswllt gyrrwch e-bost inni ac fe wnawn ychwanegu eich enw i’r rhestr fel y medrwch glywed am ein holl weithgareddau.

 


Conservation Group – January Newsletter

Henllan Web Team : 1st February 2015 10:27 :

Wildlife Garden

During January, Henllan Conservation Group committee members consulted with Ysgol Henllan and applied for 2 grants to create a new wildlife garden in the School grounds. We are initially looking to mainly support birds & pollinators such as butterflies. We haven’t yet heard whether our grant applications were successful or not.

Annual General Meeting

The AGM took place at 2pm on 22nd January.

Current committee members & associates are:-

 • Helen D’Aulby: Chair
 • Jenni Griffin: Treasurer
 • Ruth Williams: Secretary
 • Dewi William & Owen Arman: PR & Marketing
 • Lisa Arman: Refreshments co-ordinator
 • Veronica Hepworth-Taylor: Gardening advice lead
 • Eleri Wynne: Welsh Language lead.

Tidy Wales Shortlist

Henllan Conservation Group has been shortlisted for the Tidy Wales ‘Best Biodiversity Project in Wales’. The awards ceremony has been postponed until the end of April.

Current Projects:

Church yard Cowslip Bank

This needs to be scythed at the end of August, scarified & new native bulbs / plants added, as well as separating the cowslips & replanting. Look out for posters for a day open to all, with the usual refreshments.

Cil y Coed

Henllan Conservation Group will work with residents and Wales & West Housing to ensure the Cil y Coed gardens are cared for. In particular we need volunteers to water the gardens during the summer. If your family or community group would like to water the gardens, please volunteer to join the rota. You can specify when you would like to water. We recommend you chose a whole week (or a few weeks). Water & watering cans are on site. Please e-mail the Conservation Group address below:-

Contact details: henllanconservationgroup@gmail.com or speak to a committee member.

If you would like to be added to the e-mail circulation list, just e-mail & we will add your name to the list so you can hear about all of our events.


Yn ystod misoedd cynar 2015 mae Grwp Cadwriaeth Henllan wedi cadw’n brysur yn ymgynghori Ysgol Henllan a helpu’r ysgol a’u hymgais lwyddianus am gymorthdal i greu gardd natur ar dir yr ysgol. I gychwyn bydd y prosiect yn canolbwyntio ymddyddori’r plant drwy ddenu adar, gwenyn a gloynod byw. Bydd llwyth o weithgareddau i annog chwilfredd naturiol y plant hefyd.

Ar 22ain Ionawr cafwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol. Elenni elodau’r pwllgor yw

 • Helen D’Aulby: Cadair
 • Jenni Griffin: Trysorydd
 • Ruth Williams: Ysgrifenyddes
 • Dewi William & Owen Arman: PR & Marchnata
 • Lisa Arman: cydlynydd lluniaeth
 • Veronica Hepworth-Taylor: ymgynghorydd arweiniol garddio
 • Eleri Wynne: ymgynghorydd arweiniol Cymraeg

Fe gafodd y grwp ei enwebu fel Prosiect Cadwraeth gorau yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus, ac yn edrych ymlaen at y seremoni yng Gnhaerdydd tua diwedd mis Ebrill.

Poncyn Briallen Fair yr Eglwys

Mae’r tir o gwpas Eglwysi Cymru yn werthfawr I natur gan nad ydyn wedi cael eu ymyrryd gan amaethyddiaeth. Fel rhan o’r ymdrech i wella iard Eglwys Sant Sadwrn. Bydd angen Pladuro y poncyn cyn diwedd Awst, ag yna paratoi yr arwyneb i blannu bylbiau a phlanhigion a gwahannu’r briallu syn tyfu’n agos. Edrychwch am ddoleni gwybodaeth. Bydd y dydd yn agored I bawb gyda’r arluniaeth arferol ar gael.

Cil Y coed

Bydd y grwp cadwraeth yn gweithio gyda thrigolion ‘Tai Cymru ar Gorllewin’ I sicrhau bod y gerddi natur yn cael eu gwarchod. Yn enwedig dros yr haf bydd angen gwirfoddolwyr I ddyfrio pan bo’r angen.

Os byddwch chi neu’ch tely a diddordeb mewn gwirfoddoli yna cysylltwch a’r grwp I ymuno ar rota – fel arfer bydd hyn am un wythnos ar y tro a bydd pibell dwr a adnoddau ar gael.

Manylion cyswllt: henllanconservationgroup@gmail.com
Neu siaradwch ag aelod or grwp.

Os ydych a diddordeb yng ngweithgareddau’r grwp yno ebostiwch ni a mi anfonnwn wybodaeth reolaidd.


« Page 1, 2, 3, 4, 5 »