St. Sadwrn's Church Women's Group

Rydym wrth ein bodd yn croesawi aelodau newydd, a gellir dod i wybod mwy gan holi unrhyw aelod o’r criw neu drwy ffonio Dilys ar 8121628

We are always happy to welcome new members, and you can get further information from any of the group or by ringing Dilys on 8121628

St. Sadwrn's Church
 

Tower 026-1Criw anffurfiol o ferched Eglwys yw ein Grŵp, ac yr  rydym yn cyfarfod i fwynhau ac i gefnogi’r Eglwys.

Yn ystod y flwyddyn a aeth heibio mae ein gweithgareddau wedi amrywio o bererindod hyfryd i Bennant Melangell i daith siopa i’r Ganolfan Trafford. Mae’r aelodau yn cefnogi’r Eglwys yn gyson fesul trefnu pethau megis  Bingo’r Nadolig a Tombola’r Ffair Nadolig. Cynhelir cyfarfodydd min nos weithiau, ac mae ein haelodau ‘bytholwyrdd’ yn amrywio mewn oedran. Croesewir merched Eglwys o bob oedran.

Nid corff codi arian mohoni o ran ffocws, ond rydym yn codi arian mewn rhai sefyllfaoedd. Yn dilyn ein Cyfarfod Blynyddol rydym yn dymuno egluro ein sefyllfa o ran gwario ein cyllid. Yn gyffredinol mae ein cyllid ar gyfer gwariant i helpu Eglwys Sant Sadwrn. Rydym yn ceisio helpu’r gymuned leol bentrefol pan yn bosib, a hynny fesul cymorth i grwpiau ac elusennau Cristnogol, ac i unigolion pan yn briodol. Pwysleisiwn nad ydym yn dal cyllid ar naill ochr ar gyfer hyn. O hyn allan byddwn ond yn medru ystyried ceisiadau am gyllid yn dilyn cais ysgrifenedig sy’n ein cyrraedd o leiaf mis galendr o flaen llaw o ran y dyddiad angen . Golyga hyn y caiff aelodau cyfnod digonol i ystyried a thrafod y cais mewn cyfarfod.

Rydym wrth ein bodd yn croesawi aelo
dau newydd, a gellir dod i wybod mwy gan holi unrhyw aelod o’r criw neu drwy ffonio Dilys ar 8121628


The Women’s Group is an informal gathering of church women who meet for fun and friendship and to support the Church.

Over the past couple of years our activities have varied from a pilgrimage to Pennant Melangell, to shopping trips to the Trafford Centre and to Manchester. Members regularly support the Church by organising events such as the annual Christmas Bingo and the Tombola at the Christmas Fair. We also have occasional evening meetings. Our ‘young at heart’ members vary in age, and all church women, of any age, are welcome.

Although we are not primarily a fund raising organisation, we do raise money from some of our events. In general any funds raised are distributed for the benefit of St Sadwrn’s. We also aim to support when possible the wider village community particularly Christian based groups and charities and, when appropriate, individuals. We must emphasise that we do not hold ‘spare’ funds. We will only be able to consider requests for donations that are received in writing and at least one calendar month before they are needed.  This will allow members to consider any requests fully at a meeting. 

We are always happy to welcome new members, and you can get further information from any of the group or by ringing Dilys on 8121628